Sale and lease back - продажба и користење на лизинг

Кај овој облик на финансирање Корисникот на лизинг и' продава предмет од своја сопственост на лизинг компанијата, за да непосредно после тоа лизинг компанијата (Давателот на лизинг) со истиот клиент склучи Договор за лизинг за истиот предмет.

Преку sale and lease back договор најчесто се финансираат машини и опрема.  

Sale and lease back договорите овозможуваат претворање на долгорочните средства во пари на жиро сметката на Корисникот на лизинг.