Податоци за друшвото

Назив на друштвото: ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје
Адреса на седиштето на друштвото: ул. Македонија 9/11, 1000 Скопје

Матичен број: 6472958
Даночен број: МК4057009501238
Жиро сметка: 250-0010025573-85 ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје 
 
 
Управен одбор:

Марјан Манчев, управител

Марија Динева-Ѓорѓиевска – прокурист

Ана Антаророва Петрушева - прокурист