Правни лица

Документација со барање за лизинг: ПРАВНИ ЛИЦА

Со пополнето барање за одобрување на лизинг, профактура на добавувачот и прифатена лизинг понуда, потребно е да се приложат и:

 • Решение за регистрација од Централен регистар на РМ
 • Копија од тековна состојба, не постара од 30 дена
 • Завршна сметка (биланс на состојба и биланс на успех за последните две фискални години)
 • Објаснувачки белешки
 • Аналитички заклучни листови кон завршните сметки за последните две години
 • Аналитички заклучен лист за тековната година со последен датум на книжење
 • Даночен биланс
 • Потписен картон од главната сметка, заверен од банка
 • ЗП образец од Централен регистар на РМ
 • Копии од личните карти на овластените лица за застапување
 • Бизнис план (за start up компании)

Фотокопираната документација треба да биде заверена со потпис и печат на овластеното лице!

ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје го задржува правото да побара дополнителна документација за разгледување на барањата за одобрување на лизинг.

За Барање за одобрување на лизинг кликнете овде.